تبلیغات
وب سایت تخصصی نقشه کشی صنعتی - تلرانس

هدف از راه اندازی این وب سایت این است که گامی در پیشرفت دانشجویان رشته نقشه کشی صنعتی برداشته باشیم

حمید رضا بوچانی

جستجو

 

تلرانس

1389/08/1   01:38


برای مشاهده کامل متن به ادامه مطلب بروید

در نقشه کشی صنعتی برای اندازه های نامی نقشه های قطعات ترسیم شده میزان خطایی در نظر گرفته می شود .این میزان خطا از یک اندازه حد اکثری که با G (حد بالا) نمایش داده می شود ویک اندازه حداقلی که با K (حد پایین) نمایش داده می شود بوجود می آید و این خطاها را به صورت عدد در نقشه کنار اندازه نامی مینویسند به طوری که حد بالا را بدون نماد در بالا و حد پایین را بدون نماد در پایین اندازه نامی می نویسند که اندازه های بدست آمده از آنها را اندازه انطباق گویند. از اختلاف اندازه بین GوK تلرانس حاصل می شود که آن را با نماد T نمایش می دهندکه انحرافات ساخت قطعه رامشخص می کند.

در نقشه های ترکیبی نیز زمانی که در نقشه می خواهیم قرار گیری دو قطعه را در یکدیگر مثلا اندازه سوراخ و محور را نمایش دهیم بایست بر اساس استاندارد اندازه سوراخ را با نام سوراخ در بالا و اندازه محور را با نام محور در پایین و در صورت لزوم حد بالا و حد پایین را نیز برای هر کدام از آنها به شرحی که گفته شد روی خط اندازه نوشت . 

لقی : لقی را با نماد S نمایش می دهند که از اختلاف سوراخ و محور بدست می آید و در لقی حداکثر که با نماد Sg و لقی حداقل که با نماد Sk نمایش میدهند تعریف می شود . در صنعت در تولیدات انبوه میزان لقی می تواند بین 1/0و نهایتا6/0 در نوسان باشد که میزان نوسان لقی را تلرانس انطباق گویند که آن را با Tp نمایش می دهند. در اینجا باید اشاره داشت که لقی حداکثر Sg را از اختلاف بین اندازه حداکثر سوراخ که با Gb نمایش میدهیم و اندازه حداقل محور که با kw نمایش می دهیم به دست می آید(به مثال توجه فرمایید) :
Sg=Gb-Kw=50/4-49/8=0/6mm     ( لقی حداکثر )
و لقی حداقل Sk را از اختلاف بین اندازه حداقل سوراخ که با kb نمایش میدهیم و اندازه حداکثر محور که با Gw نمایش می دهیم به دست می آید(به مثال توجه فرمایید) :
Sk=Kb-Gw=50/2-50/1=0/1mm     ( لقی حداقل )
مثال زیر نیز برای تلرانس انطباق در ادامه مثال بالا می باشد :
Tp=Tb+Tw=0/2+0/3=0/5mm    

در تعریفات کامل به طور کلی تلرانس محور Twاز تلرانس سوراخ Tb کوچکتر است .در سیستم ثبوت محور اندازه حداکثر محورها با اندازه نامی برابر است .در استاندارد ISO برای سیستم انطباقات از حروف بهره می گیرند به نهوی که برای اندازه های داخلی (سوراخ ها )از حروف بزرگ و اندازه های خارجی (محور ها )حروف کوچک استفاده می شود .طبق جدول زیر سیستم ISOاندازه های نامی 1الی 500mm را شامل می شود که 13محدوده اندازه نامی را در بر می گیرد .


تلرانسهای اصلی ضریبی از i می باشند در مثال بر طبق جدول بالا IT 6=10 i .به معادله زیر توجه کنید:


(i و D به umمیکرومتر است)در فرمول بالا D را که میانگین Dmax و Dmin (بزرگترین و کوچکترین قطر محدوده مورد نظر) است را لز طریق فرمول زیر بدست میارویم :


برای یاد گیری بهتر به مثال زیر وتوجه فرمایید:

نسبت اندازه کیفیت 6 روی محور به قطر 40با توجه به جدول فوق براساس فرمول داده شده به شرح ذیل است :


همانطور که قبلا گفته شد در سیستم ISO از حروف استفاده می شود به نحوی که حروف بزرگ برای سوراخ ها و حروف کوچک برای محورها مثال:40H8 به معنای یک سوراخ به اندازه نامی mm 40وتلرانس کیفیت 8برابر است با 39.در نتیه طبق جدول استاندارد AU=0 وAO=39
تلرانس اندازه را از اختلاف بین حد بالا و پایین بدست می آورند :Tm=Ao-Au .

مثال :اندازه انطباقی Q45q6 با حد بالا Ao=-9um  و پایین Au=25um به ترتیب زیر می شود(محور به قطر 45):
 Tm=-9-(-25)=-9+25=16umتلرانس اندازه
45-0.009=44.991mm= اندازه حداکثر محور
45-0.025=44.975mm = اندازه حداقل محور


انواع تلرانس را می توان به تلرانس وضعی و هندسی تقسیم نمود طریقه نوشتن تلرانس در نقشه به این صورت است که در یک کادر اطلاعات از قبیل علامت تلرانس ,مقدار تلرانس وحروف مرجع از جزء مرجع...

لطفا به نقشه زیر که بر اساس استاندارد امریکایی ASA ترسیم شده توجه فرمایید :این مطالب از وب سایت خانه نقشه کشی ایرانیان جمع آوری شده است


نوشته شده توسط : حمید رضا بوچانی